Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 600 Mkr samt initierat förtidsinlösen av befintligt obligationslån

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) meddelar idag att bolaget emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr med ISIN SE0015556535 (”Obligationslånet”) under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en fast ränta om 5,0%. Emissionen togs emot väl av marknaden och blev övertecknad. Likviddag för Obligationslånet förväntas inträffa den 22 mars 2021. Point avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Nettolikviden från Obligationslånet kommer tillsammans med bolagets befintliga medel, att användas för att refinansiera Points befintliga säkerställda obligationslån om 375 mkr med ISIN SE0013015997 (det ”Befintliga Obligationslånet”), för att finansiera fastighetsförvärv med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 296 mkr samt för generella företagsändamål.

– Jag är mycket glad över att obligationsinvesterare ser potentialen i Points centralt belägna fastigheter och den resa vi har påbörjat. Vi kommer nu att kunna accelerera vårt arbete med att förädla dessa centralt belägna fastigheter, bland annat genom att starta ytterligare planprocesser för ytterligare bostäder. Genom att nyttja mark som redan är bebyggd och komplettera dessa byggnader med nya och hållbara bostäder kommer vi att skapa nytt liv i centrum, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

I anledning av refinansieringen av det Befintliga Obligationslånet initierar Point förtida inlösen av det Befintliga Obligationslånet i enlighet med klausul 12.4 i villkoren för det Befintliga Obligationslånet. Det Befintliga Obligationslånet kommer att inlösas till ett pris om 101,00% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta och kommer att betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för det Befintliga Obligationslånet som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 31 mars 2021. Inlösendagen för det Befintliga Obligationslånet är den 9 april 2021. En underrättelse om förtida inlösen skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av det Befintliga Obligationslånet enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 11 mars 2021.

I samband med förtidsinlösen kommer det Befintliga Obligationslånet att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och sista dagen för att handla med obligationerna avseende det Befintliga Obligationslånet kommer vara på eller omkring den 26 mars 2021.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 15.30 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhälls-service och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties.

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Linnégatan 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se