Point Properties Portfolio 1 AB (publ) avser att initiera ett skriftligt förfarande under utestående obligationslån 2021/2024 samt offentliggör finansiell information

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point 1” och tillsammans med dess dotterbolag (”Point 1-Koncernen”)) meddelar att Bolaget har inlett förhandlingar med vissa större innehavare av Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015556535 och förfall 22 mars 2024 (”Obligationerna”) för att erhålla en förlängning av löptiden för Obligationerna samt ändra villkoren för Obligationerna.
 
För att ge tid att slutföra förhandlingarna med större innehavare av Obligationerna har Bolaget idag initiera ett skriftliga förfarande under Obligationerna med en begäran om en kortare förlängning av löptiden för Obligationerna om 45 dagar (”Förslaget”). Bolaget har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka meddelande om skriftligt förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 20 februari 2024. Meddelandet om skriftligt förfarande är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.
 
Resultatet av det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det skriftliga förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det skriftliga förfarandet är den 28 februari 2024 och sista dag för röstning är den 11 mars 2024.
 
För frågor kring administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten på
voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.
 
I samband med publiceringen av avsikten att inleda det skriftliga förfarandet offentliggör Bolaget även viss preliminär finansiell information för räkenskapsåret 2024. Konsoliderad EBITDA, driftnettot och finansiella nettokostnader för en fiktiv kommande tolvmånadersperiod baserat på Point 1-Koncernens tillgångar och skulder per 31 december 2023 uppskattas kunna uppgå till 36,5 miljoner kronor, 44,8 miljoner kronor respektive till 25 miljoner kronor. Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Slutligt utfall för ovan kan komma att skilja sig från den preliminär finansiella informationen som nu tillhandahållits.