Point Properties Portfolio 1 AB (publ) har ingått ett standstill-avtal med större innehavare av obligationslån 2021/2024

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) meddelar härmed att Bolaget idag har ingått ett avtal med obligationsinnehavare som representerar cirka 58 procent av Points obligationslån av serie 2021/2024 med ISIN SE0015556535 (”Obligationerna”) om att inte vidta verkställighetsåtgärder (så kallat standstill-avtal). Obligationerna förföll till betalning den 22 mars 2024 och blev i samband därmed avnoterade från Nasdaq Stockholm. Standstill-avtalet har ingåtts för att möjliggöra fortsatta förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning. Förhandlingarna för en sådan långsiktig finansiell lösning kan omfatta en förlängning av löptid, ändrade obligationsvillkor, värdepappersbyten och kan även innefatta en större uppgörelse tillsammans med Bolagets moderbolag Aktiebolaget Fastator (publ) och dess andra innehavsbolag samt innehavarna av obligationer emitterade av Aktiebolaget Fastator (publ).
 
Point meddelar även att Bolaget kommer att skicka ett meddelande om delvis återbetalning till samtliga innehavare av Obligationerna. Den delvisa återbetalningen (”Återbetalningen”) kommer att finansieras med erhållen köpeskilling från avyttringen av fastigheten i Strömstad till Hagabacken så som Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 15 mars 2024. Återbetalningen sker i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna och återbetalningsbeloppet uppgår till 54 079 440 kronor. Återbetalningen görs till ett pris om 101 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald dröjsmålsränta på återbetalningsbeloppet fram till och med återbetalningsdagen. Datumet för Återbetalningen kommer att vara den 12 april 2024 och avstämningsdagen för Återbetalningen kommer att vara den 5 april 2024. Meddelandet om delvis återbetalning kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.pointproperties.se/obligationer/).