POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB UNDERSÖKER MÖJLIGHETERNA ATT EMITTERA NYA OBLIGATIONER SAMT FÖRTIDSINLÖSA BEFINTLIGT OBLIGATIONSLÅN

Point Properties Portfolio 1 AB (”Point”) har givit Pareto Securities AB i uppdrag att undersöka möjligheterna att refinansiera Points befintliga säkerställda obligationslån om 375 mkr med ISIN SE0013015997 (den ”Befintliga Obligationen”) och förfall i september 2021 genom emission av ett nytt säkerställt obligationslån om 600 mkr med preliminärt förfall 2024 (den ”Nya Obligationen”), förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Point avser att använda nettolikviden från den Nya Obligationen, utöver refinansiering av den Befintliga Obligationen, till bland annat förvärv av Point Karlskoga 1 AB och Point Karlskoga 2 AB, ägare till fastigheterna Karlskoga Råkan 7, Karlskoga Råkan 8 och Karlskoga Råkan 10 samt Point Örnsköldsvik 1 AB, ägare till fastigheten Örnsköldsvik London 12, med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 296 mkr, från Points moderbolag Point Properties AB.

Under förutsättning att refinansieringen genomförs ämnar Point påkalla förtida inlösen av den Befintliga Obligationen till ett pris om 101,00% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta. Vidare och i syfte att underlätta refinansiering av den Befintliga obligationen kommer Point att erbjuda återköp av Befintliga Obligationer, villkorat av att refinansieringen genomförs.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 07.00 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationerna är noterad på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Linnégatan 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se