Point Properties träffar en frivillig refinansieringsuppgörelse, avser initiera ett skriftligt förfarande samt meddelar att Fastator träffat en frivillig refinansieringsuppgörelse

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) meddelar härmed att Bolaget idag har träffat en överenskommelse med en kommitté av obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarkommittén”) under Bolagets utestående obligationslån av serie 2021/2024 med ISIN SE0015556535 (”Obligationerna”) om bland annat en refinansieringsuppgörelse innebärandes en förlängning av Obligationerna på ändrade villkor (såsom sammanfattat nedan, ”Refinansieringsuppgörelsen”), i syfte att säkra den fortsatta driften av verksamheten och återbetalning av utestående nominellt belopp under Obligationerna. Obligationsinnehavarkommittén representerar cirka 68,37 procent av totalt utestående nominellt belopp under Obligationerna.
 
– Det är mycket glädjande att vi nu nått en överenskommelse med obligationsinvesterarna kring villkoren för en förlängning av lånet. Point kommer fortsätta renodlingen av vårt bestånd vilket möjliggör fortsatt amortering samtidigt som obligationen förlängs i nära två år. Detta ger möjligheter att tillvarata och bygga ytterligare värden i kvarvarande portfölj, något som gynnar både bolaget och obligationsinvesterarna, säger Svante Bengtsson, styrelseordförande i Point Properties Portfolio 1.
 
I huvudsak innebär Point-uppgörelsen att förfallodagen för befintlig obligation förlängs till den 22 mars 2026, att den tidigare fasträntesatsen ersätts med 3M STIBOR + 2,50% kontant ränta samt 6% PIK-ränta och att möjlighet till frivilliga och obligatoriska amorteringar införs. Obligationen kommer fortsatt vara säkerställd. Utöver detta kommer sedvanliga villkor såsom exempelvis räntetäckningsgrad slutförhandlas och inkluderas i de slutliga villkoren. Inom uppgörelsen kommer en Affärsplan att tas fram vars syfte är att säkerställa reglering av återstående obligationsskuld.
 
Ovan angivna huvudvillkor, inklusive Affärsplanen, är föremål för, bland annat, en överenskommelse om slutliga villkor med Obligationsinnehavarkommittén och godkännande av obligationsinnehavare genom ett skriftlig förfarande under Obligationerna.
 
Bolaget avser att initiera ett skriftligt förfarande under Obligationerna i syfte att genomföra Refinansieringsuppgörelsen. En mer detaljerad, slutlig beskrivning av Refinansieringsuppgörelsen kommer att lämnas i meddelandet om skriftligt förfarande som kommer publiceras på Points och agenten Nordic Trustee & Agency AB:s hemsida samt skickas till obligationsinnehavarna.
 
Point meddelar även att Points moderbolag Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) idag har träffat en överenskommelse med en kommitté av större obligationsinnehavare under Fastators utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 om bland annat en frivillig refinansieringsuppgörelse innebärandes en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i Fastator i syfte att säkra den fortsatta driften av verksamheten och betalningar under Fastators obligationer. En mer detaljerad beskrivning av överenskommelsen följer av separat pressmeddelande från Fastator.
 
Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Point i samband med ovan transaktioner.