Rättelse: Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Tidigare publicerad bokslutskommuniké den 18 februari 2021, innehöll en felaktig

kassaflödesanalys som nu rättats.

Kvartalet september – december
Hyresintäkter. KSEK 13 398
Driftnetto. KSEK 8 937
Förvaltningsresultat. KSEK 4 474
Resultat före skatt. KSEK -36 144
Marknadsvärde fastigheterna, KSEK 748 900
Soliditet, % 41,3%
Överskottsgrad, % 66,7%

 

Perioden januari – december

Hyresintäkter. KSEK 65 355
Driftnetto. KSEK 36 408
Förvaltningsresultat. KSEK 24 980
Resultat före skatt. KSEK 62 427
Marknadsvärde fastigheterna, KSEK 748 900
Soliditet, % 41,3%
Överskottsgrad, % 55,7%

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

magnus.akesson@pointproperties.se

+46 (0) 70 301 81 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 13.45 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Nybrogatan 3, SE-114 34 Stockholm www.pointproperties.se