Delårsrapport januari-juni 2022

 
Perioden januari-juni
·        Hyresintäkter, TSEK 49 179 (39 767)
·        Driftnetto, TSEK 24 250 (20 523)
·        Förvaltningsresultat, TSEK 21 380 (15 623)
·        Resultat före skatt, TSEK -12 668 (14 866)
·        Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 216 100 (1 213 300)
·        Soliditet, 48,0% (47,2%)
·        Överskottsgrad, 49,3% (51,6%)

Kvartalet april-juni
·        Hyresintäkter, TSEK 24 251 (23 422)
·        Driftnetto, TSEK 13 139 (13 891)
·        Förvaltningsresultat, TSEK 11 166 (11 514)
·        Resultat före skatt, TSEK -442 (18 140)
·        Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 216 100 (1 213 300)
·        Överskottsgrad, 54,2% (59,3%)
 
Kommentarer från VD
Efter rekordsnabba processer har detaljplanerna för kv. Plåtslagaren 7 i Motala och kv. Kringlan 5 i Bollnäs vunnit laga kraft.

Genom att förvandla de gamla Domusvaruhusen till attraktiva boenden med gröna byggrätter, förbättrad handel och service
skapar vi levande centrum för hela orten.
Point Properties Portfolio 1 AB ingår i en koncern med Point Properties AB som moderbolag.

Den positiva utvecklingen har även visat sig på butiksomsättningen, där flertalet centrum har tvåsiffriga omsättningsökningar under första halvåret.

Magnus Åkesson, Verkställande Direktör, Point Properties Portfolio 1 AB (publ)