Delårsrapport januari-juni 2023

Perioden januari-juni
·Hyresintäkter, TSEK 52 046 (49 179)
·Driftnetto, TSEK 26 268 (24 250)
·Förvaltningsresultat, TSEK 22 986 (21 380)
· Resultat före skatt, TSEK 7 816 (-12 668)
·Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 275 938 (1 216 100)
·Soliditet, 45,8 % (48,0 %)
·Överskottsgrad, 50,5 % (49,3 %)

Kvartalet april-juni
·Hyresintäkter, TSEK 25 574 (24 251)
·Driftnetto, TSEK 15 021 (13 139)
·Förvaltningsresultat, TSEK 12 853 (11 166)
·Resultat före skatt, TSEK 8 081 (-442)
·Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 275 938 (1 216 100)
·Överskottsgrad, 58,7 % (54,2 %)

Kommentar från VD
Under första halvåret har resan mot fler gröna byggrätter fortsatt. I januari genomfördes granskning av detaljplanen Vretåker 2 i Bollnäs där ytterligare över 100 lägenheter nu ligger för antagande. Under kvartal 2 har ytterligare två detaljplaner passerat nya steg, i Karlskoga har även där detaljplanen varit för granskning och i Trelleborg har detaljplanen just passerat samråd.

Point Properties arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera förvaltningen. Resultatet av att sänka löpande kostnader har gett ett bra resultat och trots generellt ökade kostnader på marknaden under 2022 har driftkostnaderna för första halvåret 2023 varit lägre än de för första halvåret 2022. Detta arbete tillsammans med högre hyror, delvis drivna av KPI resulterar i ett starkt förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma kvartal 2022.

Magnus Åkesson, Verkställande Direktör, Point Properties Portfolio 1 AB (publ)