Delårsrapport januari-mars 2023

 
Perioden januari-december
· Hyresintäkter, TSEK 26 472 (24 928)
· Driftnetto, TSEK 13 046 (11 110)
· Förvaltningsresultat, TSEK 11 933 (10 214)
· Resultat före skatt, TSEK 1 535 (- 12 226)
· Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 255 350 (1 211 300)
· Soliditet, 45,3% (47,7%)
· Överskottsgrad, 49,3% (44,6%)
 
Kommentarer från VD
Under första kvartalet har resan mot fler gröna byggrätter fortsatt. I januari genomfördes granskning av detaljplanen Vretåker 2 i Bollnäs där ytterligare över 100 lägenheter nu ligger för antagande.

Point Properties arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera förvaltningen.
Resultatet av att sänka löpande kostnader har gett ett bra resultat och trots generellt ökade kostnader på marknaden under 2022 har driftkostnaderna för första kvartalet 2023 varit lägre än de för första kvartalet 2022.
Detta arbete tillsammans med högre hyror, delvis drivna av KPI, resulterar i ett starkt förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma kvartal 2022.
 
Magnus Åkesson, Verkställande Direktör, Point Properties Portfolio 1 AB (publ)