Delårsrapport januari-september 2023

Perioden januari-september

 • Hyresintäkter, TSEK 78 820 (72 897)
 • Driftnetto, TSEK 42 813 (36 482)
 • Förvaltningsresultat, TSEK 37 290 (30 737)
 • Resultat före skatt, TSEK -47 355 (6 485)
 • Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 223 188 (1 250 600)
 • Soliditet, 44,1 % (45,3 %)
 • Överskottsgrad, 54,3 % (50,0 %)

Perioden juli-september

 • Hyresintäkter, TSEK 26 775 (23 718)
 • Driftnetto, TSEK 16 545 (12 232)
 • Förvaltningsresultat, TSEK 14 304 (9 358)
 • Resultat före skatt, TSEK -55 171 (19 153)
 • Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 223 188 (1 250 600)
 • Soliditet, 44,1 % (45,3 %)
 • Överskottsgrad, 61,8 % (51,6 %)

Kommentarer från VD

Under de första tre kvartalen har resan mot fler gröna byggrätter fortsatt. I januari genomfördes granskning av detaljplanen Vretåker 2 i Bollnäs där ytterligare över 100 lägenheter nu ligger för antagande. Under kvartal 2 har ytterligare två detaljplaner passerat nya steg, i Karlskoga har även där detaljplanen varit för granskning och väntas antas i november/december. I Trelleborg har detaljplanen passerat samråd.

Point Properties arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera förvaltningen. Resultatet av att sänka löpande kostnader har gett ett bra resultat och trots generellt ökade kostnader på marknaden under 2023 har driftkostnaderna för första tre kvartalen 2023 varit lägre än de för första tre kvartalen 2022. Detta arbete tillsammans med högre hyror, delvis drivna av KPI resulterar i ett starkt förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma kvartal 2022.

Händelser efter 30 september

I slutet av oktober ingicks avtal mellan Point Properties Portfolio 1 AB samt Hedern Fastigheter AB avseende avyttring av fastigheterna London 12 i Örnsköldsvik samt Vivsta 4:102 i Timrå. Genom avyttringarna kommer Point fokusera på vidareutveckling av andra projekt inom bolaget, samtidigt som bolagets finanser stärks.

Detaljplanen för Vretåker 2 i Bollnäs antogs i slutet av oktober och väntas vinna laga kraft inom kort.